1. Organizator nagradne igre z nazivom »Sodeluj in osvoji Michelin moto torbico« (vnadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Bartog d.o.o. Trebnje, Obrtniška ulica18, 8210 Trebnje (v nadaljevanju: organizator).Vsi udeleženci nagradne igre sez udeležbo v nagradni igri strinjajo s temi Pravili in pogoji sodelovanja (vnadaljevanju: pravila) in jih v celoti sprejemajo. Organizator bo iz udeležbe vnagradni igri izločil vse osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev za sodelovanje vnagradni igri.

2. Namen nagradne igre je promocija Facebook profila Bartog d.o.o. Trebnje.

3. V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe, ki imajo resničenFacebook račun in izpolnjujejo pogoje navedene v 6.točki tega dokumenta, vnadaljevanju dokumenta označeni kot “udeleženci”.

4. Nagradna igra poteka preko Facebooka. Za vsakega udeleženca, ki sodelujev nagradni igri, se šteje, da se strinja s pogoji in pravili tega dokumenta.

5. Nagradna igra poteka od 06.8.2021 do 8.08.2021,do 14:00

 6. V nagradni igri lahko sodelujejo osebe, ki so: a) všečkale organizatorjevoFacebook stran, torej na naslovuhttps://www.facebook.com/trgovinabartog/kliknili gumb “Like”, b) v komentarzapisale pravilnega zmagovalca motoGP dirke,

7. Vsak udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat.

8. Nagrada v nagradni igri je Michelin moto torbica. Izžrebanih bo 10nagrajencev.

9. Nagrajenec bo izžreban 9.08.2021 in objavljen isti dan na Facebookstrani https://www.facebook.com/trgovinabartog/Žrebanje nadzoruje 3-članska komisija, ki jo imenuje organizator nagradne igre.Pritožba na žreb nagrajencev ni mogoča.

10. Vsak nagrajenec lahko prejme le eno nagrado. Kot nagrajenec se pojmujefizična oseba s podatki: ime, priimek, letnica rojstva in poštna številka.Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci soglašajo s temi pravili inizpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

11. Nagrade ni mogoče zamenjati ali prenesti na drugo osebo.

12. Organizator in izvajalec si pridržujeta pravico, da nagrade nepodelita, če: - nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade; - se ugotovi,da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju spravili in pogojinagradne igre; - nagrajenec posreduje napačne podatke; -nagrajenec nagrade neprevzame do izteka roka za prevzem nagrade; - izvajalec zazna kakršnokolinepravilnost v sodelovanju uporabnika, ima pravico uporabnika brez opozorilaodstraniti iz nagradnega tekmovanja.

13. Organizator in izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za -kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja vnagradni igri, na katere organizator in izvajalec nimata vpliva; - kakršne koliposledice ob uporabi nagrad.

14. Nagrajenec lahko nagrado prevzame le osebno na sedežu podjetja. Čenagrajenec (izbran z žrebom) ne izpolnjuje s temi pravili določenih pogojev zaprevzem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni, ali osebnih podatkov neposreduje pravočasno, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter sta takoorganizator kot izvajalec nagradne igre v razmerju do nagrajenca prosta vsehobveznosti iz naslova predmetnega žrebanja. Hkrati organizator nagradne igrepridobi pravico razpolaganja z nagrado za katerikoli drug namen.

15. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbogredo v breme nagrajenca. Vse dodatne davščine in druga javna bremena, povezanaz izročitvijo nagrade, nosi nagrajenec.

16. Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradne igre, sovarovani v skladu s temi Pravili in skladno z zakonom o varstvu osebnihpodatkov (ZVOP-1). Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizatornagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviruudeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre ter za svojetrženjske aktivnosti (obveščanje o izdelkih, storitvah, nagradnih igrah innatečajih ter drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre).Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnihpodatkov v sredstvih javnega obveščanja, na svetovnem spletu in na družbenihomrežjih z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade. Ssodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravilinagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo.

17. Pravila nagradne igre so objavljena nawww.bartog.si v razdelku"NOVOSTI".

18. Odločitev organizatorja in tehničnega izvajalca nagradne igre o vsehvprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.Organizator nagradne igre in izvajalec si pridržujeta pravico sprememb tehpravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vsehmorebitnih spremembah teh pravil bosta udeležence obvestila z objavo naFacebook strani https://www.facebook.com/trgovinabartog/Nadaljevanjesodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje zasprejem in strinjanje s spremembami. Za vse morebitne spore iz naslova nagradneigre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 Ta pravila začnejo veljati 06. avgust 2021.